Posts

Balbriggan Dojo. 28 November 2021

Image
 Techniques covered: Tai no Henko Tai no Henko Ki no Nagare Morotedori Kokyuho Morotedori Nikkyo Youkomen Uchi Kokyunage Yokomen Uchi Yonkyo Omote & Ura Yokomen Uchi Gokyo (tankendori) Zagi Kokyuho

Balbriggan dojo. 21 November 2021

Image
 We covered the techniques as follows: Tai no Henko Morotedori Kokyuho Morotedori Ikkyo Omote & Ura Katatedori Kotegaeshi 1 (reverse kotegaeshi grip) Katatedori Kotegaeshi 2 (release from up) Katatedori Kotegaeshi 3 (release from down) Katatedori Kaitennage Uchi Zagi Kokyuho

Balbriggan dojo. 14 November 2021

Image
 This day I practised with my 8 years old son. Techniques covered: Basic stance: left and right Basic movements (ashi-sabaki): Irimi Tenkan Irimi-tenkan Shikko (knee walking) Ukemi (breakfalls) Mae-ikemi Ushiro-ukemi Soto-ukemi Tobi-ukemi Tai-no Henko Kotegaeshi grip Zagi Kokyuho  

Balbriggan Dojo. 7 November 2021. Video highlights.

Image
Video highlights from the last training.

Balbriggan Dojo. 7 November 2021

Image
We continued our practice in Balbriggan. The focus of the practice was sankyo and its variations. Techniques covered: Tai no Henko Tai no Henko Ki no Nagare Morotedori Kokyuho Morotedori Ikkyo Omote & Ura Shomen Uchi Nikyo Omote & Ura Shomen Uchi Sankyo Omote & Ura Shomen Uchi Sankyo Henka 1 Shomen Uchi Sankyo Henka 2 Shomen Uchi Sankyo Henka 3 Shomen Uchi Sankyo Henka 4 Shomen Uchi Sankyo Henka 5 Shomen Uchi Iriminage

Balbriggan dojo. 17 October 2021

Image
 Techniques covered: Bukiwaza: Jo suburi: tsuki no bu 13 jo kata 31 jo Kata Taijutsu Tai no henko Tai no henko ki no nagare Morotedori kokyunage Kosadori Ikkyo Omote Zagi Kokyuho

Outdoor Practice Dublin. 12 October 2021

Techniques covered: Suburi: Ken suburi 1 Ken Suburi 2 Ken Suburi 2 Kumitachi 1 Kumitachi 2

Balbriggan Dojo. 10 October 2021

Image
Techniques covered: Tai no henko Tai no henko ki no nagare Morotedori kokyunage Suwari waza. Shomen uchi ikkyo omote Shomen uchi ikyo omote Yokomen uchi ikkyo omote Yokomen uchi shihonage Shomen uchi iriminage Zagi kokyuho

Outdoor Practice Dublin. 5 October 2021

Image
 We returned to Aiki-ken in October. The techniques covered: Suburi 1 Suburi 2 Suburi 3 Suburi 4 Suburi 5 Migi Awase Hidari Awase Go-no-Awase Shichi-no-Awase

Outdoor practice in Dublin. 28 September 2021

Image
We continued to study aiki-jo. Techniques covered: Kumijo 1 Kumijo 2 Kumijo 3 Kumijo 4 Kumijo 5